سری اردوهای ما ایستاده ایم 93

93

23 و 24 مهر 93 - انجمن اسلامی مدارس امام رضا و خوارزمی و جابربن حیان- اردوگاه قدس شهدای مرمت ساری - جنبش دانش آموزی سری اردوهای ما ایستاده ایم 93