علم و درس هایی که تو دانشگاه یاد میگیریم برامون کافیه؟

131

مصاحبه ویژه ستاد استقبال از دانشجویان جدیدالورود بسیج دانشجویی دانشگاه تبریز- سوم و چهارم مهرماه 1397