انهدام تنها جنگنده لاکهید-پی-38 در نمایش هوایی

1,170

The only Lockheed P-38 Lightning that was flyable in Europe was completely destroyed when it crashed at Duxford Airfield near Cambridge, England. The crash occurred as it participated in the Flying Legends Airshow, on July 15, 1996. انهدام تنها جنگنده لاکهید-پی-38قابل پرواز در اروپا پس از خارج شدن از کنترل در نمایش هوایی داکسفورد کمبریج و در حضور13000تماشاچی

آسمانگردی
آسمانگردی 16 دنبال کننده