مستند کارآفرینان (آقای علی محمد رجالی)

3,881

برخلاف تصور برخی از مردم، ثروت و دینداری هیچ منافاتی با هم ندارند. در آیات و روایات معتبر می خوانیم یکی از نشانه های مؤمن، کسب رزق حلال است. رزقی که اگر همراه با انفاق و پرداخت خمس و زکات باشد، خدا در قرآن کریم وعدهٔ چند برابر شدن آن را نیز می دهد ... در زندگی حاج علی محمد، پول در یک روز سبز بهاری و با شادی و آسایش به دست نیامد بلکه ...