کلیک: واحد پولی بیت کوین

225

در جریان بحران اقتصادی که گریبان برخی از کشورهای جهان را گرفته، ستاره اقبال سراغ یک واحد پولی رفته: بیت کوین. این برنامه کلیک همه آنچه باید درباره بیت کوین دانست را مرور کرده است.