لحظه سال تحویل ۱۳۹۹ در ایستگاه آتش‌نشانی ۳۶

79

لحظه سال تحویل ۱۳۹۹ در ایستگاه آتش‌نشانی ۳۶ در کنار آتش نشانان شهر تهران

pixel