خریداری تعدادی دستگاه Antiner Z9 42k مستقیم از فارم Bitmain

286

خریداری تعدادی دستگاه Antiner Z9 42k مستقیم از فارم Bitmain و تمیز کاری و تست هش ریت خروجی توسط تیم دیجی ماینر. www.dgminer.com @DGminer

دیجی ماینر
دیجی ماینر 48 دنبال کننده