تست غیرمخرب،تست رادیوگرافی(radiographic testing)

295

تست غیرمخرب روش های متنوعی دارد یکی از این روش ها ،آزمون رادیوگرافی است