50 درصد آقایون خلاصه کچل میشن!

174
تحقیقات نشون داده که تا سن سی سالگی، سی درصد آقایون go bald (کچل میشن) و تا سن پنجاه سالگی، پنجاه درصد آقایون join the club، و به این جمع میپیوندن. www.iranmehrcollege.com 021-84378
pixel