آن روی سکه حقوق بشر غربی! / کاری از معاونت سیاسی سپاه

3,775

غرب در حالی پرچم حقوق بشر را بر دوش می کشد که، تاریخ معاصر غرب را می توان تاریخ «نژاد پرستی» و «برده داری» دانست.