5 دقیقه فیزیک با گلزاری - اختلاف پتانسیل الکتریکی

68

در این 5 دقیقه با فیزیک، دو تست از مبحث اختلاف پتانسیل الکتریکی فیزیک پایۀ یازدهم فصل اول رشته های ریاضی و تجربی برای شما تشریح می شود. مدرس: محمد گلزاری. www.physicsiran.ir و www.poopakedu.ir