مران یک دم ساربان اشتر؛ ناقه زینب رفته اندر گل

6,146
« مران یک دم ساربان اشتر؛ ناقه زینب رفته اندر گل بده ظالم مُهلتی آخر !!! زان که من دارم، عقده ها در دل ...»
pixel