حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در همایش گرامیداشت حکیم خیام نیشابوری

185

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان(farhang.isti.ir)