«چهل سال انقلاب به روایت «خبرجنوب

173
این روزها عطر چهل سالگی انقلاب د ر موسسه نشریات بین المللی «خبر» هم پیچید ه است. حال و هوای ساختمان «خبر جنوبی ها» د ر خیابان هد ایت شرقیِ شیراز، بوی گل و سوسن می د هد . بوی انقلاب و تمام اتفاقاتِ تلخ و شیرینش.
pixel