بررسی گرایش معماری و شهرسازی در مقطع ارشد

412

مصاحبه حامد ایرانشاهی مدیر گروه ارشد آکادمی تخصصی معماری با مهندس حائری مازندرانی مدیر مسئول و سردبیر مجله اندیشه ایرانشهر و استاد دانشگاه پارس