تسهیلات دولت جهت دریافت وام

9,886

دکتر محمد جعفر حسینی شیرازی در مورد حمایت های دولتی و تسهیلات که در زمینه ساخت کارخانه تجهیزات پزشکی اختصاص می یابد و شکل آن توضیح می دهد. انواع وام ها و نوشتن طرح های اقتصادی با توجیه اقتصادی