دوربین 95 ، قسمت 21 ؛ ورزش محبوب در سوئد

41

1825 - مسابقه هاکی روی یخ در سوئد . فرستنده : سامان از سوئد .