ستاد استاني مقابله با كرونا استان اصفهان

189
دكتر عباس رضايي استاندار اصفهان در جلسه ستاد استاني مديريت بيماري كرونا
pixel