ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

آیا اهدا کارت هدیه به پرسنل جز هزینه های قابل قبول می باشد ؟

14,050
آیا اهدا کارت هدیه به پرسنل جز هزینه های قابل قبول می باشد ؟ اهدا کارت هدیه جز هزینه های عملیاتی شرکت محسوب نمیشود، لذا جز هزینه های قابل قبول نیست مگر در موسسات خیریه که به افراد نیازمند پرداخت می شود. در صورتی که موسسه خیریه نباشد در دو حالت کارت هدیه میتواند جز هزینه های قابل قبول باشد: 1- پرداخت به پرستل به عنوان پاداش 2- پرداخت به اشخاص مذکور در ماده 172 ق.م.م
pixel