از هر دست بدهی...

1,085

از هر دست بدهی از همان دست می‌گیری