قسمت 10 ؛ سریال « مردان آنجلس » با زیرنویس انگلیسی

966

اصحاب کهف(یاران غار)؛شماری خداپرست بودندکه اندکی پس ازمیلادحضرت مسیح(ع)وپیش ازگسترش مسیحیت درزمان فرمانروایی یکی ازپادشاهان روم باستان با نام دقیانوس درسرزمین فیلادلفیازندگی میکردندوهمگی جز یکی از آنان که چوپان بود از بلندپایگان(اشراف)ودرباریان بودندوایمان خودراپنهان نگاه می داشتند.«یاران غار» عبارتنداز:تملیخا،مکسینا،مرطوس،نیرویس،کسطومس،دنیموس،ریطوفس،قالوس،محسلمینا. 4024