ایمن کردن منزل - آشپزخانه

300
با پیشرفت بیماری، بیماران مبتلا به دمانس(فرسایش مغز) از استفاده صحیح و ایمن وسایل آشپزخانه درمانده می شوند. خطرات آتش سوزی، برق گرفتگی، و خوردن اشتباهی مواد شوینده و پاک کننده از آن جمله اند. این ویدیو، اقدامات اولیه برای ایمن کردن آشپزخانه را تذکر می دهد.
جاندار
%94
کارگردان: پدرام پورامیری - حسین امیری دوماری مدت زمان: یک ساعت و 40 دقیقه
جاندار
pixel