ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

ایمن کردن منزل - آشپزخانه

320
با پیشرفت بیماری، بیماران مبتلا به دمانس(فرسایش مغز) از استفاده صحیح و ایمن وسایل آشپزخانه درمانده می شوند. خطرات آتش سوزی، برق گرفتگی، و خوردن اشتباهی مواد شوینده و پاک کننده از آن جمله اند. این ویدیو، اقدامات اولیه برای ایمن کردن آشپزخانه را تذکر می دهد.
pixel