ماتریس جادویی

47

ماتریس هایی که مجموع سطر و ستون آن ها یک عدد واحد می شود، ماتریس جادویی خوانده می شود؛ مشابه آن چه در بازی سودوکو وجود دارد. ساخت ماتریس جادویی به وسیله کامپیوتر هدف از این پروژه بوده است. ای رسا: 09017414869

چاقی
%76
کارگردان: راما قویدل مدت زمان: یک ساعت و 33 دقیقه
چاقی
pixel