شبیه سازی اختلاف پتانسیل الکتریکی، نرم افزار کامسول بخش اول (قسمت چهارم)

170
در این آموزش مسئله اختلاف پتانسیل الکتریکی وابسته به زمان بررسی می شود. (شرکت نور ایمن تجهیز ارائه دهنده انواع اسپکترومتر و وسایل اپتیکی) hyperspectralimaging.ir
pixel