حیوانات قسمت 14

178

قسمت چهاردهم: خفاش | موضوع: خواهی نشوی همرنگ، رسوای جماعت شو. | زمانی که می بینید هیچ شباهتی با انسان های دیگر ندارید بدانید که اکثر کارآفرینان تنها هستند و همیشه به دنبال افراد هدفمند، با انگیزه و متفاوت می گردند. | توصیه ما: وقتی همه چپ می روند، شما بروید راست. | مجمع فعالان زیست محیطی در 20 قسمت انیمیشن های آموزشی حیوانات را تهیه کرده است تا بتوانید با عشق به حیوانات، آموزه های جدیدی در زندگی بیاموزید. | سایت رسمی انجمن حمایت از حیوانات و محیط زیست ایران: www.EAFworld.com