ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

زورگیری به بهانه کرونا

348
مراقب افراد مشکوک و غیر مسئول و شیاد باشید که به بهانه های مختلف به منازل مراجعه میکنند و قصد سرقت یا زور گیری دارند ...پس لطفا با تدابیر امنیتی درب منزل را برای افراد ناشناس باز کنید ....
pixel