فصل۱ ـ آشنایی با مهندسی و علم مواد

199

درس علم مواد - دکتر علیرضا صادقی - عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران

مانکن - قسمت 9
%95
کارگردان: حسین سهیلی زاده مدت زمان: 50 دقیقه
مانکن - قسمت 9