بیماریهای طیور-بیماری سالمونلوز-بخش دوم: نمونه برداری

237
این فیلم به اصول نمونه برداری برای تشخیص بیماری سالمونلوز میپردازد
pixel