نشست آشنایی با فرصت های تجاری روسیه - 2

738

سلسله نشست های تخصصی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری