سخنان دبیر شورای عالی فضای مجازی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس

91

سخنان دبیر شورای عالی فضای مجازی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس - دکتر فیروز آبادی