آشنایی بازورخانه

312
درآئین باستانی ایران پهلوانان نقش برجسته ای داشته اندوزورخانه به عنوان نمادوجایگاه حضورپهلوانان ازاحترام وشرافت خاصی برخورداراست.با تغییرات اجتماعی وظهورسبک زندگی جدیدمرام پهلوانی وزورخانه هادرحال فراموشی است پروژه پایان دوره رشته تصویربرداری آقای مجیدقرامحمدی ازهنرجویان آموزشگاه سینمایی دارالفنون به معرفی زورخانه پرداخته است. آموزشگاه سینمایی دارالفنون تهران،میدان انقلاب،خ کلهرپ42تلفن 1-66573000
دارالفنون 121 دنبال کننده
pixel