ایجاد انگیزه در کارمندان

4
mrSeyedi_group 0 دنبال‌ کننده
4 بازدید
اشتراک گذاری
ایجاد انگیزه براحتی صورت نمیگیرد. با ارزیابی و درنظرگرفتن نیازهایتان میتوانید رویکردتان را نسبت به کارها تغییر دهید. با ارتباط دادن این وظایف با احساسات درونی خوشایند، میتوانید بخوبی آنرا انجام دهید. همچنین میتوانید برای خود پاداش درنظر بگیرید و انگیزش بیرونی بوجود آورید. با بکارگیری ترکیبی ازفنون ارائه‌ شده برای ایجاد انگیزه، قادرید برای انجام وظایف ناخواسته ویا اجباری برای خود انگیزه ایجاد کنید.
mrSeyedi_group 0 دنبال کننده
pixel