هر کس رشوه گیرنده ای را لو داد به او جایزه بدهند

306

بخش چهارم گزیده بیانات مرتبط به شفافیت و مبارزه با فساد استاد «حسن رحیم پور ازغدی» در نشست «فرهنگ کار و تولید در آموزش و پرورش» که در سال 1395 ایراد فرموده اند.