طبقه بندی برنامه ای در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

3,004
نحوه تدوین برنامه ها و فعالیت ها در دستگاه های اجرایی برای درج در برنامه سالانه و پیوست 4 قانون بودجه
alireza sarraf 24 دنبال کننده
pixel