طبقه بندی برنامه ای در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

2,346

نحوه تدوین برنامه ها و فعالیت ها در دستگاه های اجرایی برای درج در برنامه سالانه و پیوست 4 قانون بودجه

alireza sarraf
alireza sarraf 16 دنبال کننده