همایش بزرگ نظام اداری کشور

148

سخنرانی سید ابولحسن فیروز آبادی دبیر شوارای عالی فضای مجازی در همایش بزرگ نظام اداری کشور سال 97