همایش بزرگ نظام اداری کشور

1,188
سخنرانی سید ابولحسن فیروز آبادی دبیر شوارای عالی فضای مجازی در همایش بزرگ نظام اداری کشور سال 97
pixel