کتاب مانگا و اهورا، قسمت 17

343

در قسمت هفدهم: واژۀ «انجیل» چه معنی میدهد؟. در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان.