تولید کود پوسیده حیوانی

839
پوسیده شدن کود آلی اهمیت فراوانی در بهبود عملکرد آن و جلوگیری از مضرات کودهای حیوانی دارد
pixel