رها شدن زباله های عفونی در برخی خیابان های اراک

111

برخی مطب ها و کلینیک ها در اراک به عنوان تولیدکنندگان اصلی پسماندهای عفونی، تمایلی به صرف هزینه برای تحویل زباله های خود به شهرداری ندارند و آنها را کنار خیابان رها می کنند. زباله های ۳۱۵ مطب و کلینیک در این شهر، هم آنهایی که به صورت مجزا و براساس قرارداد با شهرداری جمع آوری می شوند و هم گروهی که زیر بار قرارداد شهرداری نمی روند، همراه با زباله های خانگی در خاک دفن شده و بی خطر نمی شوند.