آسانسور دوچرخه سواری در نروژ

82

آسانسور دوچرخه سواری در نروژ برای تسخیر تپه های تندهدف اینکار گسترش فرهنگ دوچرخه سواری می باشد. کافیست یک پای خود را روی پدال قرار داده و از خیابان بالا بروید و در سطح هموار دوچرخه سواری نمایید