خوب، بد، زشت

5,788

ویدئو - خوب، بد، زشت. خوب: گوسفند - بد:عقاب - زشت:روباه برای از بین بردن روباه ها از عقاب استفاده می شود!