مدرسه حفظ قسمت 122- سوره بروج 4

128

اینجا مدرسه حفظه یعنی جایی که شما به آسونی میتونید حافظ جز سی قرآن بشید.