شهر بدون متکدی، آرزویی دست یافتنی!

45

شهر بدون متکدی، آرزویی دست یافتنی! ـــــ قسمت اول ـــــ با همراهی شما شهروندان، برای کمک به نیازمندان واقعی و زدودن چهره شهر از معضل تکدی گری معاونت اجتماعی و مشارکت های سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد