گفتگوی صمیمانه با توماس آندرس و همسرش درباره کتاب Modern Cooking

263

گفتگوی صمیمانه با توماس آندرس و همسرش درباره کتاب Modern Cooking در نمایشگاه کتاب فرانکفورت 2017. مصاحبه کننده: Galia Brener .

مدرن تاکینگ
مدرن تاکینگ 479 دنبال کننده