اولین برد تورو روسو - گرندپری ایتالیا 2008

883

فرمول یک ایران - اولین برد تورو روسو - گرندپری ایتالیا 2008