قراد داد کرسنت چیست؟2

265

سخنرانی دکتر مسعود میرکاظمی در میزگرد نفحات نفت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران