سکانس زندگی ۴

109

|گوشه ای از فیلم خیلی دور، خیلی نزدیک| گاهی آنقدر سرگرم دنیای شخصی خود هستیم که ستاره های زندگی مان آهسته آهسته، از ما دور می شوند...