منِ ذهنی | اکهارت تله

5,776

اکهارت تول در منِ ذهنی با ساده ترین بیان و راهنمایی کمک می کند تا بتوانیم مفهوم «بُعد فراتر» را درک کنیم. منظور از «بُعد فراتر» ارایه باور و عقیده ای جدید برای چسبیدن به آن نیست؛ بلکه همان حقیقت درونی هر فرد است.