اسپرانتو: پل ارتباطی ساده بین ملل گوناگون

206

ماجرای فرانسواس (فرانسوی) و لئو (روسی) که با مشکل زبانی مواجهند...

اسپرانتو
اسپرانتو 63 دنبال کننده